Skip to main content

அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன் அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன்


அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன்
அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன்

நீரே என் வழி நீரே என் சத்தியம்
நீரே என் ஜீவன் அன்றோ - அப்பா

அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே
நான் உந்தன் பிள்ளையன்றோ - அப்பா

நல்ல மேய்ப்பன் நீர் தானே
நான் உந்தன் ஆட்டுக் குட்டி - அப்பா

ஜீவ நீரூற்று நீர் தானே
உந்தன்னில் தாகம் கொண்டேன் - அப்பா